Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2020.10.26.

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános szerződési feltételek, ÁSZF) Sipos Róbert ev. (székhely: 2337 Délegyháza Cserje sor 8\b; adószám: 56479450-1-33; nyilvántartási szám: 55126159; a továbbiakban: beliron.hu Csapat vagy Eladó) és az által kezelt és tulajdonolt www.beliron.hu oldalon elérhető termékek (a továbbiakban: Termék) vevője (a továbbiakban: Vásárló) közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződés feltételeit tartalmazza. Ennek megfelelően jelen ÁSZF tartalmazza az Eladót és a Vevőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Az Eladó és a Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

 1. Az Eladó és a Vásárló közötti jogviszonyra irányadó jogszabályok

1.1. Az Eladó és a Vásárló közötti, ÁSZF tárgyát képező jogviszony tartalmát az adott jogviszonyra vonatkozó

 1. Szerződés
 2. jelen ÁSZF, és
 • a vonatkozó, hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani.

1.2. Amennyiben a Szerződés rendelkezései ellentétben állnak az ÁSZF rendelkezéseivel, akkor a Szerződés rendelkezései alkalmazandóak.

1.3 Amennyiben a Szerződés valamely az adott jogviszony részét képező kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, úgy az ÁSZF vonatkozó rendelkezése alkalmazandó.

1.4. Az Eladó és a Vásárló megállapodása alapján a Szerződésben az ÁSZF bármely rendelkezésétől el lehet térni.

 1. Az ÁSZF elérhetősége

2.1. A hatályos ÁSZF-t az Eladó módosításaival egységes szerkezetben teszi közzé a beliron.hu oldalon.

 1. Az ÁSZF hatálya, ÁSZF módosításának feltételei

3.1. Az ÁSZF személyi hatálya az Eladóra és a Vásárlóra terjed ki. A fogyasztónak minősülő Vásárlóval szemben az Eladó a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően jár el, az ezzel ellentétes bármely rendelkezés ezen jogviszonyokban nem képezi az ÁSZF részét.

3.2. Az ÁSZF tárgyi hatálya a www.beliron.hu oldalon elérhető Termékekre terjed ki.

3.3. Az ÁSZF adott szövege az Eladó által meghatározott és közzétett időponttól kezdődően lép hatályba és a következő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt verzió hatálybalépéséig van hatályban. Amennyiben az ÁSZF-t és a Szerződés egyéb feltételét érintően eltérést nem engedő (kógens) jogszabályváltozás lép hatályba, akkor az adott rendelkezés helyébe külön módosítás nélkül a jogszabály szövege lép. Ebben az esetben az ÁSZF és a Szerződés egyéb feltétele a jogszabály módosítás hatálybalépésének napján, amennyiben a változás alkalmazására a jogszabály későbbi időpontot jelöl meg, úgy azzal a nappal módosul. Az Eladó jogosult az ilyen jogszabály rendelkezés következtében szükségessé vált módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF közzétételére.

3.4. Az Eladó fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.

3.5. Módosításnak minősül az ÁSZF bármely rendelkezésének módosítása, az ÁSZF új rendelkezésekkel történő kiegészítése, egyes rendelkezések hatályon kívül helyezése vagy az ÁSZF teljes egészének hatályon kívül helyezése és új ÁSZF bevezetése.

3.6. Az Eladó felhívja a Vásárló figyelmét arra, és fokozottan ajánlja, hogy a Vásárló kísérje folyamatosan figyelemmel az ÁSZF módosításait és hatályos szövegét. A módosításról a www.beliron.hu Csapat rövid felhívás formájában tájékoztathatja Vásárlóit, amelyet a beliron.hu erre a célra szolgáló felülete tartalmazhat. Ilyen esetekben az ÁSZF módosított változata megjelenik a www.beliron.hu oldalon. A Vásárló jogosult az ÁSZF ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a www.beliron.hu oldalon.

 1. Megrendelés

4.1. Megrendelés leadása
4.1.1. Az Weboldalon keresztül a Vásárló elektronikus úton a Megrendelést adhat le oly módon, hogy

 1. a kiválasztott Termék(ek)et a kosárba helyezi,
 2. megadja a kiválasztott Termék megvásárolni kívánt mennyiségét,
 • kiválasztja a szállítási módot, és
 1. megadja a szállítási és számlázási adatokat, valamint
 2. kiválasztja a fizetési módot.

4.1.2. A Termék(ek) kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

4.1.3. A Vásárló jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlatát).

4.1.4. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az
Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot a Vásárlóval a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

4.1.5. Fogyasztónak nem minősülő Vásárló a Megrendelés visszaigazolásról szóló e-mail megküldéséig jogosult a Szerződést módosítani. A Vásárlónak az ugyfelszolgalat@beliron.hu e-mailcímre megküldött e-mailben kell jeleznie a Megrendelés törlésére vonatkozó szándékát, és meg kell határoznia azt a bankszámlaszámot, melyre a vételár visszafizetését az Eladónak teljesítenie kell.

4.2. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

4.2.1. A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását (első rendszerüzenet).

4.2.2. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre – akkor válik a Vásárló által tett ajánlat Eladó által elfogadottá -, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolást (második, visszaigazolásról szóló üzenet). Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalja a Vásárló által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a termék jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4.2.3. A Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

4.2.4. A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

4.2.5. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott Megrendelést elutasítsa. Eladó elsősorban kiskereskedelmi értékesítést végez, ezért Eladó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Különösen, amennyiben a megrendelt Termékek mennyisége meghaladja a háztartásban használatos mennyiséget. Az eladó egyedi termékeket készít, gy fenntartja a jogot, hogy az ehhez szükséges anyaghiány esetén a rendelés elkészítése akadozhat. Erről Eladó a Vásárlót e-mailben értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti, a Vásárló által meghatározott bankszámlára történő utalással.

4.2.6. Az Eladó a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja a 4.1.5., 4.2.5., 4.2.8., 9.1.6. és a 10.2. pontokban meghatározott esetekben:

Az Eladó a vételár visszatérítését a Vásárló által e-mailben megadott bankszámlára, banki átutalás formájában teljesíti.

4.2.7. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére, amennyiben a termék nem képezi az egyedi termék kategóriáját.

4.2.8. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

4.2.9. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

4.2.10. A Megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

 1. Fizetés

5.1. A Vásárlónak jogában áll eldönteni, hogy a Megrendelését, az elérhető fizetési módok közül melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a teljesítési időpont.

5.2. A Weboldalon található fizetőkaput a Paylike ApS szolgáltatja, a pénzforgalmi szolgáltatást a Clearhaus A/S (adószám: 33749996, székhely: P.O. Pedersens Vej 14, Dánia; a Danish Financial Supervisory Authority (dán felügyelet) tartja nyilván) nyújtja.  A Weboldalon történő bankkártyás fizetés során a bankkártya adatokat nem ezen weboldal kezelője és tulajdonosa (azaz az Eladó) kapja meg, hanem a Paylike ApS.

Azzal, hogy a Paylike ApS részére a Vásárló bármely személyes adatát átadja, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatodat a Paylike ApS. a nyilvános Adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint kezelje.

E-mail: hello@paylike.hu

Telefonszám: +45 78 75 51 61

Cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia

Weboldal: https://paylike.hu/

A Paylike adatvédelmi rendelkezései: https://paylike.hu/privacy-policy

 1. Szállítás

6.1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.

6.2. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.

6.3. Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

6.4. A Vásárló a következő szállítási módok közül választhat:

 1. GLS futárszolgálat;
 2. GLS CsomagPont (https://gls-group.eu/HU/hu/csomagpont/csomagatvetel).

6.4. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során. Továbbá a visszaigazolásról szóló e-mailben az Eladó tájékoztatja a Vásárlót a termék GLS futárszolgálat részére történő átadásáról.

6.5. A GLS futárszolgálat – SMS-ben vagy e-mailben – előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról/a Termék GLS Csomagpontra történő megérkezésének időpontjáról.

6.6. A GLS futárszolgálat a Vásárló által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket. Szállításhoz szükséges személyes adatait a GLS futárszolgálat kezeli.

6.7. Az Eladó által GLS Csomagpont feladott Terméket a Vásárló az általa meghatározott GLS Csomagpont veheti át.

6.8. Szállításhoz szükséges személyes adatait a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. kezeli. Vonatkozó adatkezelési tájékoztató itt érhető el: https://gls-group.eu/HU/media/downloads/adatkezelesi_tajekoztato_hun_20191018.pdf

6.9. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni, és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.

 1. A termékek feletti tulajdonjog átszállása

7.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

 1. Számlázás

8.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

8.2. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

8.3. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

8.4. Az Eladó az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus formában az elérési link megküldésével kerül a Vásárló által megadott e-mail címre megküldésre a visszaigazoló e-mailben.

 

 1. Elállás

9.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján a Termék átvételétől számított 14 naptári napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

9.1.1. A Korm. rendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.

9.1.2. Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta.

9.1.3. A Fogyasztó elállási jogát a Korm. rendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának.

9.1.4. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a Termék átvételétől számított 14 naptári napos határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

9.1.5. Az Eladó a nyilatkozat megérkezését e-mailben visszaigazolja.

9.1.6. Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

9.2. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:

 1. olyan Termék tekintetében, amelynek ára a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;
 2. olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
 1. olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 2. olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;
 3. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta.

9.3. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

9.4. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

9.5. Ha a fogyasztó a Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

9.6. A fogyasztó viseli a Termék visszaküldésének költségét. A Terméket a következő címre kell visszaküldeni: 2337 Délegyháza Cserje sor 8\b.

9.6.2. Az Eladó az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket átvállalja, amennyiben Vevő az előre egyeztetett, az Eladó által megjelölt szállítási módot választja. Ez esetben a visszaszállítás költségét Eladó a visszatérítési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg és módon egyenlíti ki. Utánvétes csomagot Eladónak nem áll módjában átvenni.

9.7. A fogyasztó a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 1. Kellékszavatosság

10.1. A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

10.2. A Vásárló – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

10.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

10.4. Vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.5. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.)

10.6. Fogyasztó és Eladó közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

 1. Termékszavatosság

11.1. Ingó dolog (Termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – a 12. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

11.2. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

11.3. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.4. Termékszavatossági igényét Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

11.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

11.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Jótállás

12.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. Az Eladó által a Weboldalon eladásra kínált termékek nem taroznak a 151/2003. (IX. 22.) Korm. szerinti kötelező jótállás esetei közé.

 1. Felelősség

13.1. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

13.2. A kiválasztott Termék adatlapján feltüntetjük a Termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat és a használati utasításokat.

 

 1. Az online értékesítésre vonatkozó speciális rendelkezések

14.1. A Weboldalra bármely Vásárló beléphet. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben a Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Eladónak kárt okozhat. Ezen esetben a Vásárló az Eladóhoz fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

14.2. A Vásárló az Eladóval kapcsolatba léphet a terméklapon a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. Az Eladó az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

14.3. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. A Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy a Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Eladó szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét ezen Tartalom vonatkozásában.

14.4. Az Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

 1. Szellemi tulajdon

15.1. A tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat (a továbbiakban: Tartalom). Mindez kifejezetten az Eladó tulajdonát képezi és az Eladó ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

15.2. A Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Vásárló az Eladó kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

15.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

15.4. Amennyiben az Eladó egy Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz a Vásárlónak hozzáférése van vagy a Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban meghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

 1. Titoktartás

14.1. A Vásárló által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

14.2. A Vásárló a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

14.3. Azzal, hogy a Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor a Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

17.1. Elérhetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36-20/319-4111

E-mail: info@beliron.hu

17.2. Panaszügyintézés

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi e-mail-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Tájékoztatjuk, hogy a Vásárló az Eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy a Vásárló jogosult lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani:

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

17.3. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Vásárló panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Vásárló és az Eladó, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

18.1. Az Eladó a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk a Vásárló böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a Vásárló eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

18.2. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

18.3. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető a Vásárló számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

18.4. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények (GDPR) értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, és fogadja el az adatkezelési tájékozatót, vagy zárja be az oldalt. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás